developer.e-ehitus.ee

E-ehituse platvormist arendajale

E-ehituse platvorm on kogu ehitise elukaare osaliste ja avaliku sektori infovahetuse kese.

Kaasaegse ehitussektori mootoriks on info digitaalne tõrgeteta liikumine. Seega ongi platvormi ülesandeks tagada pidev ja takistusteta ligipääs avalikule ehitusinfole ning võimaldada autoriseeritud isikutel spetsiifilist infot vaadelda, sisestada ja jooksvalt muuta ning täiendada.

E-ehituse platvorm toob ehitussektorisse kaasaegse digivõimekuse ja töömeetodid, mis efektiivistavad sektori toimimist ja tõstavad selle tootlikkust ning kvaliteeti.

E-ehituse platvormi visioonist loe e-ehituse teemaveebis.

E-ehituse platvormi loomise raamistik

E-ehituse platvormi loomisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest:

 • Andmed sisestatakse süsteemi ühekordselt. Juba sisestatud andmeid on järgmistel kordadel võimalik taaskasutada. Ühtlasi tähendab andmete ühekordne sisestamine ka seda, et andmete jagamine teiste osapooltega toimub süsteemi kaudu täiendava infosisestuse vajaduseta.
 • Platvorm toimib peamise sisenemispunktina kõigi ehitise elukaarega seotud avaliku sektori teenuste jaoks. Platvorm integreerib ehitisega seotud infovahetuse kasutaja ja avaliku sektori vahel, seeläbi kaob vajadus paralleelselt mitme infosüsteemi kasutamiseks. 
 • Platvorm kuvab alati kõige uuemad olemasolevad andmed. Platvormil andmeid ei hoiustata, vaid andmed liiguvad platvormi kaudu ettenähtud registritesse ja süsteemidesse. 
 • Platvormil esitatavad andmed on kvaliteetsed ning nõutud piires korrektsed. Platvormi kaudu esitatavad andmed vastavad kõikidele nõuetele, on usaldusväärsed ning neid on elukaare osalistel võimalik oma töös kasutada.
 • Kõik platvormilt saadavad ning platvormile sisestatavad andmed on masinloetavad (va andmed, mille masinloetavaks muutmine ei ole otstarbekas).
 • Platvormi arendamine soodustab uuenduslike lahenduste kasutuselevõtmist ehitise elukaare osaliste poolt. Erasektoril on võimalik enda lahendusi platvormiga liidestada ja pakkuda selle kaudu oma teenuseid kõigile kasutajatele. 

E-ehituse platvorm on oma olemuselt integratsioonikeskkond, millega liidestatakse mitmeid juba olemasolevaid ja kasutatavaid süsteeme. Seejuures on platvormi näol tegemist paindliku ning innovatsiooni toetava keskkonnaga. Platvormile luuakse võimalus liidestada uusi teenuseid ning platvormi arendatakse ja täiendatakse pidevalt sektoris toimuvatest muutustest ja arengutest tulenevalt. Selline ülesehitus võimaldab kombineerida erinevatest allikatest pärinevat infot, pakkudes sellega täiendavat väärtust.

E-ehituse platvormi peamised teenused

E-ehituse platvorm võimaldab kasutajal vahetada andmeid kiiremini ning infokadudeta nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui edasiste arenduste tulemusena ka erasektori teenuseosutajatega.

E-ehituse platvorm võimaldab:

 • Teostada infopäringuid – kasutajale kuvatakse objektiga seotud andmed 3D mudelina. Muuhulgas kuvatakse näiteks kinnistuga seotud planeeringud, sellel asuvad tehnovõrgud, kõrvalkinnistute info ning kinnistul asuva ehitise peamine info.
 • Infot sisestada – kasutajal on võimalik erinevate lubade taotlemiseks, kooskõlastuste saamiseks, aga ka huvitatud osapooltega informatsiooni vahetamiseks, sisestada objektiga seotud infot.
 • Läbi viia menetlusprotsesse – platvormi abil on võimalik menetlusprotsesse läbi viia osaliselt automaatselt, kus objekti kohta sisestatud mudel läbib enne ametnikuni jõudmist automaatkontrolli, mille käigus hinnatakse andmete vastavust neile esitatud nõuetele. 
 • Teostada seiret ja järelevalvet – platvormil kuvatavate objekti andmete juurde on võimalik lisada ka seire ja järelevalve teostamise infot, muuhulgas infot näiteks viimati teostatud tehnosüsteemide hoolduse kohta.
 • Kasutada abimaterjale – platvormil esitatakse viited erinevatele seadustele, standarditele, juhendmaterjalidele, näidisdokumentidele.

Eelmainitud teenuste loetelu ei ole lõplik. Lisaks eelmainitud teenustele on platvormiga võimalik liidestada erinevaid erasektori arendatud teenuseid, mis suurendavad platvormi kasutusulatust veelgi. 

Platvormist arendajale

E-ehituse platvormi aluseks on pidev ja kahesuunaline info liikumine erinevate olemasolevate infosüsteemide ning platvormi vahel. See tähendab, et platvormil infot ei säilitata, vaid info liigub sisestades platvormilt vastavasse infosüsteemi.

Samuti toimub vastassuunaline andmevahetus – kui kasutaja teeb platvormil infopäringu, kogub platvorm erinevatest süsteemidest värskeima info ning kuvab selle kasutajale. Kasutaja jaoks vaade ei muutu ning kasutaja taustal toimuvat infokogumist ei näe.

Info jagamise ja saamise lihtsustamiseks osapoolte jaoks luuakse platvormile võimalus automatiseerida infovahetus väliste infosüsteemidega. Selle kaudu on ettevõtetel võimalik nii info saamisel kui info sisestamisel andmeid automaatselt edastada ja vastu võtta.

Teenused liidestamiseks

Olles kogu ehitise elukaare osaliste ja avaliku sektori infovahetuse kese, pakub e-ehituse platvorm liidestamiseks API teenuseid, mille kasutamise tingimused ja põhimõtted on leitavad siit: Üldised tingimused

API teenuste tehniline kirjeldus on kättesaadav siit: API teenused

Teenuse pakkumine platvormil

E-ehituse platvormi visiooni loomisel on lähtutud ehitussektori toimimist kajastavatest uuringutest ning ekspertidega läbiviidud intervjuude tulemustest. Lähtutud on ka ehitussektorile seatud üldisest strateegilisest eesmärgist ning tehtud eeldus, et ehitise elukaare osaliste avaliku sektoriga suhtluse tõhustamisel luuakse eeldused ka erasektoris andmete loomise, vahetamise ja talletamise paradigmamuutuseks. Seega keskendub platvorm andmevahetuse tagamisele ehitise elukaare osaliste ja kohaliku omavalitsuse ning riigi vahel.

E-ehituse platvormi üheks põhimõtteks on soodustada uuenduslike lahenduste kasutuselevõtmist ehitise elukaare osaliste poolt. Erasektoril on võimalik enda lahendusi platvormiga liidestada ja pakkuda selle kaudu oma teenuseid kõigile kasutajatele.

Selle soodustamiseks toetab e-ehituse platvorm erasektori poolt loodud teenuste levikut ja kasutuselevõttu, mis järgivad kokkulepitud põhimõtteid ja nõudeid, läbi nn marketplace-mudeli, kus pakutavate teenuste eest vastutab nende looja, kuid mis on leitavad platvormil kui peamisel sisenemispunktil ehitise elukaarega seotud teenuste kasutamiseks.

Põhjalikum ülevaade on leitav siit: Kellele ja milleks?